Monday, June 15, 2009

CPI(M) to move forward


18 comments:

Jkaraparambil said...

These cartoons are good satire

Jijo said...

താങ്കളുടെ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന്‌ മെച്ചം.

ഇതു ബ്ളോഗ്ഗില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത്‌ എന്തു കൊണ്ടെന്ന്‌ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പോസ്റ്റിട്ടതിന്‌ ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച്‌ ഒരു കമണ്റ്റ്‌ സ്വയം ഇടുന്നതു നല്ലതായിരിക്കും. It will give you a better visibility.

Anonymous said...

why dont you list in chintha?

http://chintha.com/malayalam/blogroll.php

just send mail 2 Mr. Paul..

ഞാനും എന്‍റെ ലോകവും said...

haha kollam best wishes
plese remove this word veerification if you dont mind

ഞാനും എന്‍റെ ലോകവും said...

go to settings from yor dassh board and theen go to comment settings there you can see word verification option select it no
and if you visit my blog pravasi there you can see a link to get adyakshary its very helpfull for these things to get help

Anonymous said...

Всем привет!

Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся [b]европоддоны[/b], или еще их называют [b]Паллеты[/b],
[b]Поддоны[/b], [b]Европаллет[/b]ы Размеры 800*1200, 1000*1200- Это [u]Тара Пром назначения[/u].
Немного предистории.
Сам я работаю кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на [b]Европоддонах[/b],
товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
Раньше мы их выкидывали.
Потом я узнал, что за поддоны можно получить деньги.
Начал обзванивать фирмы везде были цены низкие,
потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Компания "[b]Уралсклад[/b]",
около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с прекрасной репутацией.
Я нашел их сайт в интернет - [url=http://www.uralsklad.ru]www.uralsklad.ru[/url] и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом "[url=http://www.uralsklad.ru]Поддоны Челябинск[/url]".
Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
Все цивилизовано грузчики загрузили [b]Паллеты[/b] ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

Так что если у вас завалялись [b]европоддоны[/b], не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.

Anonymous said...

All about shop-script
[IMG]http://s43.radikal.ru/i102/0901/37/7366b19ed2b2.png[/IMG]
http://shop-scripts.ru
Can it: modules, templates, sql DB and othes...
FREE all products :)
[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Варез и нулл движка размещен не будет.:-]
В сети и так полно
Что касаемо модулей и прочего, берется материал из открытых источников. Если интересный материал имеет какие-нибудь непосредственное авторство или права, то только с согласия автора!!!
Тематика форума: Обсуждение работы интернет магазинов на движке shop-script, обмен опытом, тестирование новых или уже известных модулей, участие в разработке новых решений и/или дополнений для shop-script, использующихся в интернет-продажах.

[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]
http://www.shop-scripts.ru

Anonymous said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

Anonymous said...

Спасибо понравилось !

Anonymous said...

Поздравляю вас Старо-Новым годом, желаю вам в новом году успехов и спасибо что вы находите время поддерживать ваш замечательный блог!

Anonymous said...

I would like to thank You for being the member of this website. Please allow me to have the chance to show my satisfaction with Hostgator web hosting. They have professional and fast support and they also offering many [url=http://tinyurl.com/gatorcoupon ]Host gator coupons[/url].

I appreciate Hostgator hosting, You will too.

http://www.fuerlau.fkalti.de/forum/index.php?action=profile;u=38484

Anonymous said...

Learn to trade Forex. I'm trading currency forex with a metatrder demo http://2pipfixed.com using autotrader EA and scalping. I do this from my home as a part time job. They are a very honest broker and the best forex brokers.

Anonymous said...

Trading forex Currencies is easy. Download a free similation and get trading in just a few days!

http://www.1lotstp.com

True STP liquidity and easy forex trading

Anonymous said...

Nothing is more terrible than ignorance in action.
[url=http://uggboots-saleon.weebly.com/]ugg boots sale[/url] uggboots-saleon.weebly.com
[url=http://www.ugg-bootsusa.info/]ugg boots usa[/url] www.ugg-bootsusa.info
[url=http://chocolate-boots-ugg.blogspot.com/]chocolate ugg boots[/url] chocolate-boots-ugg.blogspot.com
Imagination is not to be divorced from the facts.
michael kors bags michael-kors-bags-store.blogspot.com
spyder jackets www.spyderskijackets.info

Anonymous said...

Âñåì Ïðèâåò! Çàõîäèòå íà [url=http://sbseo.ru]Áëîã Ñèáèðñêîãî Ïîëóáîìæà[/url].

Anonymous said...

Êàæäîìó Ïðèâåò! Çàõîäèòå íà [url=http://sbseo.ru]Áëîã Ñèáèðñêîãî Ïîëóáîìæà[/url].

Anonymous said...


iuva [url=http://windows8onlinebuy.webs.com/]http://windows8onlinebuy.webs.com/[/url] nzzr
[url=http://windows8onlinebuy.webs.com/]buy windows 8[/url] lrrs
[url=http://windows8onlinebuy.webs.com/]buy windows 8[/url] sbda
[url=http://windows8onlinebuy.webs.com/]windows 8 prfessional keygen[/url] vhsn

kppv
wuuy
ahqc [url=http://windows8onlinebuy.webs.com/][/url]

Anonymous said...

if you are having a hard time finding some free psn codes
then you need to go to [url=http://psngenerator.info]Psn Generator[/url]